Uchwały Rady

Uchwały Rady

Uchwały Rady Miejskiej w Ropczycach

Uchwała Nr XLI/402/17 z 14.08.17 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego w Ropczycach w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2

Uchwała Nr XLI/401/17 z 14.08.17 w sprawie wyrażenia stanowiska, skierowanego do Marszałka Województwa Podkarpackiego, dotyczącego odnawialnych źródeł energii

Uchwała Nr XLI/400/17 z 14.08.17 w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Ropczycach

Uchwała Nr XLI/399/17 z 14.08.17 w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej

Uchwała Nr XLI/398/17 z 14.08.17 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i zespołach szkół na terenie Gminy Ropczyce

Uchwała Nr XLI/397/17 z 14.08.17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2017 rok

Uchwała Nr XLI/396/17 z 14.08.17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/383/17 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce

Uchwała Nr XLI/395/17 z 14.08.17 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ropczyce na 2017 rok

Uchwała Nr XLI/394/17 z 14.08.17 w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Ropczyce

Uchwała Nr XLI/393/17 z 14.08.17 w sprawie dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Uchwała Nr XLI/392/17 z 14.08.17 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Ropczycach

Uchwała Nr XLI/391/17 z 14.08.17 w sprawie zmiany nazwy ulicy

Uchwała Nr XLI/390/17 z 14.08.17 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w R..cach Nr XX/200/16 z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego ...

Uchwała Nr XL/389/17 z 30.06.17 w sprawie udzielenia poręczenia przez Gminę Ropczyce kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Ropczycach

Uchwała Nr XL/388/17 z 30.06.17 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/385/09 r. Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków ...

Uchwała Nr XL/387/17 z 30.06.17 w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/55/2003 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie połączenia w zespół Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Ropczycach

Uchwała Nr XL/386/17 z 30.06.17 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2017 roku w zakresie wydatków bieżących na 2018 rok

Uchwała Nr XL/385/17 z 30.06.17 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2017 roku w zakresie wydatków bieżących na 2018 rok

Uchwała Nr XL/384/17 z 30.06.17 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2017 roku

Uchwała Nr XL/383/17 z 30.06.17 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce

Uchwała Nr XL/382/17 z 30.06.17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

Uchwała Nr XL/381/17 z 30.06.17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2017 rok

Uchwała Nr XL/380/17 z 30.06.17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2017 rok

Uchwała Nr XL/379/17 z 30.06.17 - załącznik - „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ropczyce na lata 2016-2020”

Uchwała Nr XL/379/17 z 30.06.17 w sprawie zmiany „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ropczyce na lata 2016-2020”

Uchwała Nr XL/378/17 z 30.06.17 w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ropczyce

Uchwała Nr XL/377/17 z 30.06.17 w sprawie zmiany własnej uchwały Nr III/17/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z obiektów Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji

Uchwała Nr XL/376/17 z 30.06.17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/360/17 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego modernizacji drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa

Uchwała Nr XL/375/17 z 30.06.17 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Ropczycach

Uchwała Nr XL/374/17 z 30.06.17 w sprawie zmiany uchwały własnej nr XXXVII/343/17 w sprawie nadania nazwy ronda

Uchwała Nr XL/373/17 z 30.06.17 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ropczyc

Uchwała Nr XL/372/17 z 30.06.17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Ropczyce za 2016 rok

Uchwała Nr XXXVIII/371/17 z 22.05.17 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2017 roku w zakresie wydatków bieżących na 2018 rok

Uchwała Nr XXXVIII/370/17 z 22.05.17 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce

Uchwała Nr XXXVIII/369/17 z 22.05.17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2017 rok

Uchwała Nr XXXVIII/368/17 z 22.05.17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2017 rok

Uchwała Nr XXXVIII/367/17 z 22.05.17 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2017 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2018 rok

Uchwała Nr XXXVIII/366/17 z 22.05.17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/299/16 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XXXVIII/365/17 z 22.05.17 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/251/16 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XXXVIII/364/17 z 22.05.17 w sprawie zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Ropczyce” - załącznik

Uchwała Nr XXXVIII/364/17 z 22.05.17 w sprawie zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Ropczyce”

Uchwała Nr XXXVIII/363/17 z 22.05.17 w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia wkładu własnego do projektu pt.: „Planeta Uśmiechu” złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-011/16 RPO WP na lata 2014-2020 ...

Uchwała Nr XXXVIII/362/17 z 22.05.17 w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia wkładu własnego do projektu pt.: „Przedszkole na dobry start” złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-011/16 RPO WP na lata 2014-2020 ...

Uchwała Nr XXXVIII/361/17 z 22.05.17 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i zespołach szkół na terenie Gminy Ropczyce

Uchwała Nr XXXVIII/360/17 z 22.05.17 w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego modernizacji drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa

Uchwała nr XXXVII/359/17 z 28.04.17 w sprawie przeniesienia oddziału Publicznego Przedszkola w Lubzinie i włączenie go do Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Lubzinie

Uchwała nr XXXVII/358/17 z 28.04.17 w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Gnojnica Dolna” - załącznik

Uchwała nr XXXVII/358/17 z 28.04.17 w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Gnojnica Dolna”

Uchwała nr XXXVII/357/17 z 28.04.17 w sprawie przystąpienia sołectwa Gnojnica Dolna do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”

Uchwała nr XXXVII/356/17 z 28.04.17 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce

Uchwała nr XXXVII/355/17 z 28.04.17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2017 rok

Uchwała nr XXXVII/354/17 z 28.04.17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2017 rok

Uchwała nr XXXVII/353/17 z 28.04.17 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Ropczyc może samodzielnie zaciągać zobowiązania

Uchwała nr XXXVII/352/17 z 28.04.17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu

Uchwała nr XXXVII/348/17 z 28.04.17 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Praca kluczem do sukcesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Uchwała nr XXXVII/347/17 z 28.04.17 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Ropczycach, działka 1820/3

Uchwała nr XXXVII/346/17 z 28.04.17 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Ropczycach

Uchwała Nr XXXVIII/371/17 z 22.05.17 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2017 roku w zakresie wydatków bieżących na 2018 rok

Uchwała nr XXXVII/345/17 z 28.04.17 w sprawie przystąpienia do przystąpienia do VII. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ropczyce oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen ...

Uchwała nr XXXVII/344/17 z 28.04.17 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej

Uchwała nr XXXVII/343/17 z 28.04.17 w sprawie nadania nazwy ronda

Uchwała XXXVI/342/17 z 31.03.17 - załącznik - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ropczyce na lata 2016-2020

Uchwała XXXVI/342/17 z 31.03.17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ropczyce na lata 2016-2020

Uchwała Nr XXXVI/ 341 /17 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce

Uchwała Nr XXXVI/340/17 z 31.03.17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2017 rok

Uchwała Nr XXXVI/339/17 z 31.03.17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2017 rok

Uchwała Nr XXXVI/ 338 /17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

Uchwała XXXVI/337/17 z 31.03.17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Ropczyce do nowego ustroju szkolnego

Uchwała XXXVI/337/17 z 31.03.17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Ropczyce do nowego ustroju szkolnego- załączniki 1, 2, 3

Uchwała XXXVI/336/17 z 31.03.17 w sprawie przejęcia od Powiatu Ropczycko–Sędziszowskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi

Uchwała XXXVI/335/17 z 31.03.17 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Ropczycach na 2017 r. cz II

Uchwała XXXVI/335/17 z 31.03.17 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Ropczycach na 2017 r. cz I

Uchwała XXXVI/334/17 z 31.03.17 w sprawie przyjęcia programu Ropczyce Przyjazne Seniorom

Uchwała XXXVI/333/17 z 31.03.17 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ropczyce w 2017 roku

Uchwała XXXVI/332/17 z 31.03.17 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ropczycach

Uchwała Nr XXXVI/331/17 z 31.03.17 w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli

Uchwała Nr XXXV/330/17 z 27.02.17 w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce

Uchwała Nr XXXV/329/17 z 27.02.17 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ropczycach

Uchwała Nr XXXV/328/17 z 27.02.17 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce

Uchwała Nr XXXV/327/17 z 27.02.17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2017 rok

Uchwała Nr XXXV/326/17 z 27.02.17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2017 rok

Uchwała Nr XXXV/325/17 z 27.02.17 - zmiana uchwały nr V/45/15 Rady Miejskiej w Ropczycach z 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

Uchwała Nr XXXV/324/17z27.02.17- ustalenie kryteriów, liczby punktów, dokumentów do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych szkół podstaw których organem prowadzącym jest gmina

Uchwała Nr XXXV/323/17 z 27.02.17 w sprawie przeniesienia oddziałów Publicznego Przedszkola Nr 2 w Ropczycach i włączenia do Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ropczycach

Uchwała Nr XXXV/322/17 z 27.02.17 w sprawie zamiaru przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego Szkoły Podstawowej w Brzezówce

Uchwała Nr XXXV/321/17 z 27.02.17 - załączniki

Uchwała Nr XXXV/321/17 z 27.02.17 w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Ropczyce do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXXV/320/17 z 27.02.17 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego w Ropczycach w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 1

Uchwała Nr XXXV/319/17 z 27.02.17 załącznik do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Uchwała Nr XXXV/319/17 z 27.02.17 - załącznik - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Ropczyce

Uchwała Nr XXXV/319/17 z 27.02.17 w sprawie zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Ropczyce”

Uchwała Nr XXXV/318/17 z 27.02.17 w sprawie przejęcia od Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi

Uchwała Nr XXXIV/317/17 z 27.01.17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2017 rok

Uchwała Nr XXXIV/316/17 z 27.01.17 w sprawie nadania nazwy ulicy

Uchwała Nr XXXIV/315/17 z 27.01.17 w sprawie zmian w Statucie gminy Ropczyce

Uchwała Nr XXXIV/314/17 z 27.01.17 w sprawie współdziałania z Miastem Dębica

Uchwała Nr XXXIV/313/17 z 27.01.17 załącznik do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Ropczyce

Uchwała Nr XXXIV/313/17 z 27.01.17 załącznik: "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Ropczyce”

Uchwała Nr XXXIV/313/17 z 27.01.17 w sprawie zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Ropczyce”

Uchwała Nr XXXIII/ 312 /16 z 30.12.16 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Ropczyce

Uchwała Nr XXXIII/ 311 /16 z 30.12.16 w sprawie zmian w budżecie gminy Ropczyce na 2016 rok

Uchwała Nr XXXII/ 310 /16 z 19.12.16 w sprawie określenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Uchwała Nr XXXII/ 309 /16 z 19.12.16 w sprawie zmian w budżecie gminy Ropczyce na 2016 rok

Uchwała Nr XXXII/ 308 /16 z 19.12.16 w sprawie dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Uchwała Nr XXXII/ 307 /16 z 19.12.16 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Ropczycach

Uchwała Nr XXXII/306/16 z19.12.16 w spr.trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Ropczyce i zakresu kontroli

Uchwała Nr XXXII/ 305 /16 z 19.12.16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ropczyce na rok 2017

Uchwała Nr XXXII/ 304 /16 z 19.12.16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ropczyce na 2017 r.

Uchwała Nr XXXII/ 303 /16 z 19.12.16 w sprawie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ropczyce

Uchwała Nr XXXII/ 302 /16 z 19.12.16 w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2017 rok

Uchwała Nr XXXII/ 301 /16 z 19.12.16 w sprawie wniesienia wkładu do spółki

Uchwała Nr XXXII/ 300 /16 z 19.12.16 w sprawie wniesienia wkładu do spółki

Uchwała Nr XXXII/ 299 /16 z 19.12.16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XXXII/ 298 /16 z 19.12.16 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego

Uchwała Nr XXXII/ 297 /16 z 19.12.16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

Uchwała Nr XXXI/296/16 z 25.11.16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2016 rok

Uchwała Nr XXXI/295/16 z 25.11.16 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku w zakresie wydatków bieżących na 2017, 2018 i 2019 rok

Uchwała Nr XXXI/294/16 z 25.11.16 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Ropczyce

Uchwała Nr XXXI/293/16 z 25.11.16 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Ropczyce

Uchwała Nr XXXI/292/16 z 25.11.16 w spr uchylenia uchwały Nr XXX/278/15 RM w R-ch z dn 28 października 2016 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr XXXI/291/16 z 25.11.16 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXXI/290/16 z 25.11.16 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

Uchwała Nr XXXI/289/16 z 25.11.16 w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXX/325/12 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów korzystania z obiektów sportowo- rekreacyjnych Gminy Ropczyce

Uchwała Nr XXXI/288/16 z 25.11.16 w sprawie upoważnienia Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z. o. o. z siedzibą w Ropczycach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Uchwała Nr XXXI/287/16 z 25.11.16 - załącznik Program Ochrony Środowiska dla gminy Ropczyce na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023

Uchwała Nr XXXI/287/16 z 25.11.16 w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ropczyce na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023

Uchwała Nr XXX/286/16 z 28.10.16 w sprawie akceptacji członka do Ropczyckiej Rady Seniorów

Uchwała Nr XXX/285/16 z 28.10.16 w sprawie przystąpienia do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji na terenie Gminy Ropczyce

Uchwała Nr XXX/284/16 z 28.10.16 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r.

Uchwała Nr XXX/283/16 z 28.10.16 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017

Uchwała Nr XXX/282/16 z 28.10.16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok

Uchwała Nr XXX/281/16 z 28.10.16 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017 rok

Uchwała Nr XXX/280/16 z 28.10.16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

Uchwała Nr XXX/279/16 z 28.10.16 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2017 rok

Uchwała Nr XXX/278/16 z 28.10.16 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Ropczyce

Uchwała Nr XXX/277/16 z 28.10.16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2016 rok

Uchwała Nr XXX/276/16 z 28.10.16 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Ropczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Uchwała Nr XXX/275/16 z 28.10.16 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej Niedźwiadzie

Uchwała Nr XXX/274/16 z 28.10.16 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Ropczycach-Witkowicach

Uchwała Nr XXX/273/16 z 28.10.16 w sprawie wniesienia aportu do spółki TBS

Uchwała Nr XXX/272/16 z 28.10.16 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 10/3/2010 terenu zabudowy usługowej, produkcyjnej, mieszkaniowej oraz komunikacji w Ropczycach

Uchwała Nr XXX/272/16 z 28.10.16 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 10/3/2010 terenu zabudowy usługowej, produkcyjnej, mieszkaniowej oraz komunikacji w Ropczycach - załącznik nr 1

Uchwała Nr XXIX/271/16 z 30.09.16 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/246/16 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2016 roku

Uchwała Nr XXIX/270/16 z 30.09.16 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku w zakresie wydatków bieżących na 2017 rok

Uchwała Nr XXIX/269/16 z 30.09.16 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2017 rok

Uchwała Nr XXIX/268/16 z 30.09.16 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2017 rok

Uchwała Nr XXIX/267/16 z 30.09.16 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce

Uchwała Nr XXIX/266/16 z 30.09.16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2016 rok

Uchwała Nr XXIX/265/16 z 30.09.16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2016 rok

Uchwała Nr XXIX/264/16 w sprawie zmiany "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Ropczyce" - załącznik Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Uchwała Nr XXIX/264/16 z 30.09.16 w sprawie zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Ropczyce”

Uchwała Nr XXIX/263/16 z 30.09.16 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Ropczycach, działka 1829/2

Uchwała Nr XXIX/262/16 z 30.09.16 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ropczyce, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych ob

Uchwała Nr XXIX/261/16 z 30.09.16 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ropczycach Nr VI/51/11 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opi

Uchwała Nr XXIX/260/16 z 30.09.16 w sprawie powołania Ropczyckiej Rady Seniorów i nadania jej statutu

Uchwała Nr XXIX/259/16 z 30.09.16 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej w Gnojnicy

Uchwała Nr XXIX/258/16 z 30.09.16 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Gnojnicy

Uchwała Nr XXIX/257/16 z 30.09.16 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Ropczycach-Witkowicach

Uchwała Nr XXIX/256/16 z 30.09.16 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Ropczycach

Uchwała Nr XXIX/255/16 z 30.09.16 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/239/2004 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńc

Uchwała Nr XXIX/254/16 z 30.09.16 w sprawie likwidacji samorządowej jednostki organizacyjnej „Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Ropczycach” i utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ropczycach

Uchwała Nr XXVIII/253/16 z 29.08.16 - załącznik Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Uchwała Nr XXVIII/253/16 z 29.08.16 załącznik do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Uchwała Nr XXVIII/253/16 z 29.08.16 w sprawie zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Ropczyce”

Uchwała Nr XXVIII/252/16 z 29.08.16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/161/15 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ropczyce na 2016 r.

Uchwała Nr XXVIII/251/16 z 29.08.16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XXVIII/250/16 z 29.08.16 w sprawie zamiaru przystąpienia wspólnie z Nadleśnictwem Strzyżów do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi relacji Gnojnica – Poręby Chechelskie”

Uchwała Nr XXVIII/249/16 z 29.08.16 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce

Uchwała Nr XXVIII/248/16 z 29.08.16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2016 rok

Uchwała Nr XXVIII/248/16 z 29.08.16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2016 rok

Uchwała Nr XXVIII/246/16 z 29.08.16 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2016 roku

Uchwała NrXXVIII/245/16 z29.08.16 w spr.uchyleniaUchwałyNrXVII/158/15 Rady Miejsk.wR-cach z dn.21 grudnia2015r. w spr.zmiany Uch.Nr XV/127/15 Rady Miejsk.w R-cach z dn.30 paźdz.2015r. wspr.udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu R-S na realizację zad

Uchwała Nr XXVIII/244/16 z 29.08.16 w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Niedźwiadzie Dolnej w Zespole Szkół w Niedźwiadzie Dolnej

Uchwała Nr XXVIII/243/16 z 29.08.16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Ropczyce

Uchwała Nr XXVIII/242/16 z 29.08.16 w sprawie przejęcia od Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi

Uchwała Nr XXVIII/241/16 z 29.08.16 w sprawie zmiany Uchwały NR XX/200/2016 r. Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 26 lutego 2016 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania

Uchwała Nr XXVII/240/16 z 29.07.16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Ropczyce porozumienia, dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski Przedszkola Specjalnego

Uchwała Nr XXVII/239/16 z 29.07.16 - załącznik do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Uchwała Nr XXVII/239/16 z 29.07.16 - załącznik Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Uchwała Nr XXVII/239/16 z 29.07.16 w sprawie zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Ropczyce”

Uchwała Nr XXVII/238/16 z 29.07.16 - załącznik

Uchwała Nr XXVII/238/16 z 29.07.16 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego”

Uchwała Nr XXVI/237/16 z 1.07.16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2016 rok

Uchwała Nr XXVI/236/16 z 1.07.16 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2017 rok

Uchwała Nr XXVI/235/16 z 1.07.16 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce

Uchwała Nr XXVI/234/16 z 1.07.16 w sprawie zatwierdzenia oraz zabezpieczenia wkładu własnego realizacji projektu pt.: ”Lepszy start” w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-001/15 RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 9.1

Uchwała Nr XXVI/233/16 z 1.07.16 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Ropczycach

Uchwała Nr XXVI/232/16 z 1.07.16 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXVI/231/16 z 1.07.16 w sprawie dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Uchwała Nr XXVI/230/16 z 1.07.16 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XXVI/229/16 z 1.07.16 w sprawie uchwalenia polityki mieszkaniowej Gminy Ropczyce na lata 2016-2022 wraz z programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ropczyce

Uchwała Nr XXVI/228/16 z 1.07.16 w sprawie zaliczenia ulicy Zielonej do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XXVI/227/16 z 1.07.16 - załącznik

Uchwała Nr XXVI/227/16 z 1.07.16 w sprawie przystąpienia do VI. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ropczyce

Uchwała Nr XXVI/226/16 z 1.07.16 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Lubzinie i Okoninie

Uchwała Nr XXIV/225/16 z 30.05.16 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce

Uchwała Nr XXIV/224/16 z 30.05.16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2016 rok

Uchwała Nr XXIV/223/16 z 30.05.16 - załącznik graficzny

Uchwała Nr XXIV/223/16 z 30.05.16 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 10/3/2010 terenu zabudowy usługowej, produkcyjnej, mieszkaniowej oraz komunikacji w Ropczycach

Uchwała Nr XXIV/222/16 z 30.05.16 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ropczyc

Uchwała Nr XXIV/221/16 z 30.05.16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Ropczyce za 2015 rok

Uchwała Nr XXIII/220/16 z 25.04.16 w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych cz. 2

Uchwała Nr XXIII/220/16 z 25.04.16 w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych cz. 1

Uchwała Nr XXIII/219/16 z 25.04.16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2016 rok

Uchwała Nr XXIII/218/16 z 25.04.16 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2017 i 2018 rok

Uchwała Nr XXIII/217/16 z 25.04.16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/156/15 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

Uchwała Nr XXIII/216/16 z 25.04.16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

Uchwała Nr XXIII/215/16 z 25.04.16 - załącznik: Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Mieście i Gminie Ropczyce na lata 2016-2020

Uchwała Nr XXIII/215/16 z 25.04.16 w sprawie Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Mieście i Gminie Ropczyce na lata 2016-2020

Uchwała Nr XXIII/214/16 z 25.04.16 - załącznik

Uchwała Nr XXIII/214/16 z 25.04.16 w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr XXIII/213/16 - załącznik: „Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Niedźwiada” aktualizacja

Uchwała Nr XXIII/213/16 z 25.04.16 w sprawie aktualizacji „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Niedźwiada”

Uchwała Nr XXIII/212/16 z 25.04.16 w sprawie darowizny działki w Małej na rzecz Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XXIII/211/16 z 25.04.16 w sprawie darowizny drogi w Gnojnicy

Uchwała Nr XXIII/210/16 - załącznik: Strategia Rozwoju Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach na lata 2016-2020

Uchwała Nr XXIII/210/16 z 25.04.16 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach na lata 2016-2020”

Uchwała Nr XXII/209/16 z 24.03.16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/485/13 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XXII/208/16 z 24.03.16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2016 rok

Uchwała Nr XXII/207/16 z 24.03.16 w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej odcinka drogi gminnej - załącznik

Uchwała Nr XXII/207/16 z 24.03.16 w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej odcinka drogi gminnej

Uchwała Nr XXII/206/16 z 24.03.16 w sprawie przejęcia od Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi

Uchwała Nr XXII/205/16 z 24.03.16 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 10/3/2010 terenu zabudowy usługowej, produkcyjnej, mieszkaniowej oraz komunikacji w Ropczycach

Uchwała Nr XXII/204/16 z24.03.16w spr.przystąp.do zmiany miejsc.planu zagosp.przestrz.nr 1/2000 terenu komunik.–drogi publicznej, stanow.odcinek docelowej ul.łączącej ul.Przemysłową z ul. Ks.Kard.S.Wyszyńsk.w R-ch prowadzącej do uchylenia planu

Uchwała Nr XXII/203/16 z 24.03.16 w sprawie nadania nazwy ulicy, drodze łączącej ul. Rzeszowską (drogę krajową nr 94) przy Krzyżu Milenijnym z ul. Kolonia

Uchwała Nr XXII/202/16 z 24.03.16 w sprawie intensyfikacji prac przygotowawczych, projektowych i realizacji inwestycji związanych z ochroną przeciwpowodziową gminy Ropczyce

Uchwała Nr XX/201/16 z 26.02.16 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Rzeszowie

Uchwała Nr XX/200/16 z 26.02.16 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania

Uchwała Nr XX/199/16 - załącznik Strategia Rozwoju Gminy Ropczyce na lata 2014-2020

Uchwała Nr XX/199/16 z 26.02.16 w sprawie zmiany „Strategii Rozwoju Gminy Ropczyce na lata 2014-2020”

Uchwała Nr XX/198/16 z 26.02.16 w sprawie współdziałania z Gminą Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XX/197/16 z 26.02.16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2016 rok

Uchwała Nr XX/196/16 z 26.02.16 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2017 rok

Uchwała Nr XX/195/16 - załącznik Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Ropczyce

Uchwała Nr XX/195/16 z 26.02.16 w sprawie zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Ropczyce”

Uchwała Nr XX/194/16 z 26.02.16 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ropczyce

Uchwała Nr XX/193/16 z 26.02.16 w sprawie darowizny lokalu użytkowego

Uchwała Nr XX/192/16 z 26.02.16 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/134/15 w sprawie przystąpienia do V. zmiany studium zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ropczyce oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania w miejscowości Ropczyce

Uchwała Nr XX/191/16 z 26.02.16 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XX/190/16 z 26.02.16 w sprawie określenia kryteriów z liczbą punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów

Uchwała Nr XX/189/16 z 26.02.16 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ropczyce w 2016 roku

Uchwała Nr XX/188/16 z 26.02.16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr XX/187/16 z 26.02.16 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XL/489/06 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Witkowice

Uchwała Nr XX/186/16 z 26.02.16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Ropczycach na 2016 r.

Uchwała Nr XIX/185/16 z 29.01.16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2016 rok

Uchwała Nr XIX/184/16 z 29.01.16 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/160/15 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ropczyce

Uchwała Nr XIX/183/16 z 29.01.16 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Ropczyc”

Uchwała Nr XIX/182/16 z 29.01.16 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Ropczyc”

Uchwała Nr XIX/181/16 z 29.01.16 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Ropczyc”

Uchwała Nr XIX/180/16 z 29.01.16 w sprawie zmiany własnej uchwały XVI/148/15 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XIX/179/16 z 29.01.16 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Ropczycach, pod budownictwo wielorodzinne

Uchwała Nr XVIII/178/15 z 31.12.2015 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce

Uchwała Nr XVIII/177/15 z 31.12.2015 w sprawie zmiany zakresu wykonywania Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych

Uchwała Nr XVIII/176/15 z 31.12.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2015 rok

Uchwała Nr XVIII/175/15 z 31.12.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2015 rok

Uchwała Nr XVIII/174/15 z 31.12.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2015 rok

Uchwała Nr XVII/173/15 z 21.12.2015 w sprawie zmiany własnej uchwały XVI/153/15 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

Uchwała Nr XVII/172/15 z 21.12.2015 w sprawie określenia wzoru formularza informacji obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Uchwała Nr XVII/171/15 z 21.12.2015 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji obowiązujących w zakresie podatku leśnego

Uchwała Nr XVII/170/15 z 21.12.2015 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji obowiązujących w zakresie podatku rolnego

Uchwała Nr XVII/169/15 z 21.12.2015 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XVII/168/15 z 21.12.2015 w sprawie dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Uchwała Nr XVII/167/15 z 21.12.2015 w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

Uchwała Nr XVII/166/15 z 21.12.2015 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

Uchwała Nr XVII/165/15 z 21.12.2015 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Ropczycach, działka 380/26

Uchwała Nr XVII/164/15 z 21.12.2015 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Ropczycach, działki 380/23, 380/24, 380/25

Uchwała Nr XVII/163/15 z 21.12.2015 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Ropczycach, działka 2234/

Uchwała Nr XVII/162/15 z 21.12.2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ropczyce na rok 2016

Uchwała Nr XVII/161/15 z 21.12.2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ropczyce na 2016 r.

Uchwała Nr XVII/160/15 z 21.12.2015 w sprawie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ropczyce

Uchwała Nr XVII/159/15 z 21.12.2015 w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2016 rok

Uchwała Nr XVII/158/15 z 21.12.2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/127/15 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XVII/157/15 z 21.12.2015 w sprawie wniesienia wkładu do spółki

Uchwała Nr XVII/156/15 z 21.12.2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

Uchwała Nr XVII/155/15 z 21.12.2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XVI/154/15 z 27.11.2015 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce

Uchwała Nr XVI/153/15 z 27.11.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

Uchwała Nr XVI/152/15 z 27.11.2015 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu Gminy Ropczyce na koniec 2015 r.

Uchwała Nr XVI/151/15 z 27.11.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2015 rok

Uchwała Nr XVI/150/15 z 27.11.2015 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji

Uchwała Nr XVI/149/15 z 27.11.2015 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

Uchwała Nr XVI/148/15 z 27.11.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

Uchwała Nr XVI/147/15 z 27.11.2015 - załącznik

Uchwała Nr XVI/147/15 z 27.11.2015 w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Ropczyce”

Uchwała Nr XVI/146/15 z 27.11.2015 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Ropczyce

Uchwała Nr XVI/145/15 z 27.11.2015 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Ropczyce i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania

Uchwała Nr XV/144/15 z 30.10.15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2015 rok

Uchwała Nr XV/143/15 z 30.10.15 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2015 roku w zakresie wydatków bieżących na 2016 i 2017 rok

Uchwała Nr XV/142/15 z 30.10.15 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Ropczyce

Uchwała Nr XV/141/15 z 30.10.15 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Ropczyce

Uchwała Nr XV/140/15 z 30.10.15 w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/30/15 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XV/139/15 z 30.10.15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

Uchwała Nr XV/138/15 z 30.10.15 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r.

Uchwała Nr XV/137/15 z 30.10.15 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016

Uchwała Nr XV/136/15 z 30.10.15 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 rok

Uchwała Nr XV/135/15 z 30.10.15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

Uchwała Nr XV/134/15 w sprawie przystąpienia do V. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ropczyce oraz sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przesrzennego w miejscowości Ropczyce

Uchwała Nr XV/133/15 z 30.10.15 w sprawie uchylenia uchwały własnej w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Ropczycach – ul. ul.: Leśna i Zielona

Uchwała Nr XV/132/15 z 30.10.15 w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków i dworców komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ropczyce

Uchwała Nr XV/131/15 z 30.10.15 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Ropczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Uchwała Nr XV/130/15 z 30.10.15 w sprawie zmiany własnej uchwały Nr III/16/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie „określenia warunków i trybu wsparcia finansowego zadania własnego Gminy Ropczyce w zakresie tworzenia warunków sprzyjających ...

Uchwała Nr XV/129/15 z 30.10.15 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr X/90/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ropczycach

Uchwała Nr XV/128/15 z 30.10.15 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2015 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2016 rok

Uchwała Nr XV/127/15 z 30.10.15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XIV/126/15 z 28.09.15 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ropczycach

Uchwała Nr XIV/125/15 z 28.09.15 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Ropczycach – ul. ul.: Leśna i Zielona

Uchwała Nr XIV/124/15 z 28.09.15 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej

Uchwała Nr XIV/123/15 z 28.09.15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2015 rok

Uchwała Nr XIV/122/15 z 28.09.15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XIV/121/15 załącznik 4 do porozumienia

Uchwała Nr XIV/121/15 załącznik 3 do porozumienia

Uchwała Nr XIV/121/15 załącznik 2 do porozumienia

Uchwała Nr XIV/121/15 załącznik 1 do porozumienia

Uchwała Nr XIV/121/15 z 28.09.15 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Ostrów i Gminą Ropczyce w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XIV/120/15 z 28.09.15 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Ropczycach

Uchwała Nr XIV/119/15 z 28.09.15 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego w budynku w Ropczycach przy ul. Grunwaldzkiej 1

Uchwała Nr XIV/118/15 z 28.09.15 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Ropczycach, działka 2351/401

Uchwała Nr XIV/117/15 z 28.09.15 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/239/2004 r. Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

Uchwała Nr XIII/116/15 z 28.08.15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2015 rok

Uchwała Nr XIII/115/15 z 28.08.15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2015 rok

Uchwała Nr XIII/114/15 z 28.08.15 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2015 roku w zakresie wydatków bieżących na 2016 rok

Uchwała Nr XIII/113/15 z 28.08.15 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2015 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2016 rok

Uchwała Nr XIII/112/15 z 28.08.15 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2015 roku w zakresie wydatków bieżących na 2016 rok i 2017 rok

Uchwała XIII/111/15 załącznik nr 3

Uchwała XIII/111/15 załącznik nr 2

Uchwała XIII/111/15 załącznik nr 1

Uchwała Nr XIII/111/15 z 28.08.15 w sprawie zaliczenia dróg gminnych do kategorii dróg gminnych publicznych

Uchwała Nr XIII/110/15 z 28.08.15 w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego projektowanej zmiany ustawy Prawo wodne

Uchwała Nr XIII/109/15 z 28.08.15 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych

Uchwała Nr XIII/108/15 z 28.08.15 w sprawie stanowiska na okoliczność przywrócenia Sądu Rejonowego w Ropczycach

Uchwała Nr XII/107/15 z 27.07.15 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Ropczycach

Uchwała Nr XII/106/15 z 27.07.15 w sprawie przejęcia od Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi

Uchwała Nr XII/105/15 z 27.07.15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2015 rok

Uchwała Nr XII/104/15 z 27.07.15 w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Ropczycach oraz radnych do stałych komisji Rady Miejskiej w Ropczycach

Uchwała Nr XII/103/15 z 27.07.15 w sprawie odwołania przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Ropczycach oraz radnych ze stałych komisji Rady Miejskiej w Ropczycach

Uchwała Nr XII/102/15 z 27.07.15 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Ropczycach, działka 2888

Uchwała Nr XII/101/15 z 27.07.15 w sprawie stanowiska dotyczącego wydania przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie niekorzystnej decyzji dla Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. w sprawie kontroli podatkowej

Uchwała Nr XII/100/15 z 27.07.15 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Uchwała Nr XII/99/15 z 27.07.15 w sprawie dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Uchwała Nr XII/98/15 z 27.07.15 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XII/97/15 z 27.07.15 w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XL/489/06 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Witkowice

Uchwała nr XII/96/15 z 27.07.15 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/312/12 RM w R-cach z 30 listopada 2012 w sprawie podziału gminy Ropczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała nr XII/95/15 z 27.07.15 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/267/12 RM w R-cach z 28.09.2012 w sprawie podziału gminy R-ce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała nr XI/94/15 z 26.06.15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2015 rok

Uchwała nr XI/93/15 z 26.06.15 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/376/13 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego

Uchwała nr XI/92/15 z 26.06.15 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce

Uchwała nr XI/91/15 z 26.06.15 w sprawie zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego

Uchwała nr XI/90/15 z 26.06.15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2015 rok

Uchwała nr XI/89/15 z 26.06.15 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XLVI/552/10 RM w R-cach z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 8/1/2010 w Ropczycach - ul. Przemysłowa

załącznik do uchwały nr XI/88/15

Uchwała nr XI/88/15 z 26.06.15 w sprawie nadania nazwy ulicy, drodze łączącej ul. Przemysłową z drogą krajową nr 94 w Brzezówce

Uchwała nr XI/87/15 z 26.06.15 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Ropczycach, działka 977/2

Uchwała nr XI/86/15 z 26.06.15 w sprawie przekazania prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzezówce osobie prawnej

Uchwała nr XI/85/15 z 26.06.15 w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

Uchwała nr XI/84/15 z 26.06.15 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

Uchwała nr XI/83/15 z 26.06.15 w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli

Uchwała nr XI/82/15 z 26.06.15 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ropczyc

Uchwała nr XI/81/15 z 26.06.15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bhudżetu Gminy Ropczyce za 2014 rok

Uchwała Nr XI/80/15 z 26.06.15 w sprawie intensyfikacji prac przygotowawczych, projektowych i realizacji inwestycji związanych z ochroną przeciwpowodziową gminy Ropczyce

Uchwała Nr X/79/15 z 29.05.2015 w sprawie rozpatrzenia skargi rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego Nr 2 w Ropczycach na Burmistrza Ropczyc

Uchwała Nr X/78/15 z 29.05.2015 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2015 roku

Uchwała Nr X/77/15 z 29.05.2015 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce

Uchwała Nr X/76/15 z 29.05.2015 w sprawie zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego

Uchwała Nr X/75/15 z 29.05.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2015 rok

Uchwała Nr X/74/15 z 29.05.2015 w sprawie nadania nazwy ulicy, drodze łączącej ul. Przemysłową w Ropczycach z drogą krajową nr 94 w Brzezówce

Uchwała Nr X/73/15 z 29.05.2015 w sprawie nadania nazwy ulicy, drodze łączącej ul. Mickiewicza w Ropczycach z Gnojnicą

Uchwała Nr VIII/72/15 z 27.04.2015 w sprawie wniesienia wkładu do spółki

Uchwała Nr VIII/71/15 z 27.04.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2015 rok

Uchwała Nr VIII/70/15 z 27.04.2015 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Ropczycach-Witkowicach

Uchwała Nr VIII/69/15 z 27.04.2015 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Ropczycach-Pietrzejowej, działka 1128

Uchwała Nr VIII/68/15 z 27.04.2015 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Ropczycach, działki 381/9, 381/10, 381/12

Uchwała Nr VIII/67/15 z 27.04.2015 - mapa

Uchwała Nr VIII/67/15 z 27.04.2015 w sprawie uchwalenia ZMIANY NR 1 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 8/1/2010 W ROPCZYCACH PRZY ULICY PRZEMYSŁOWEJ

Uchwała Nr VIII/66/15 z 27.04.2015 w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Ropczyc

Uchwała Nr VIII/65/15 z 27.04.2015 w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Ropczyc

Uchwała Nr VIII/64/15 z 27.04.2015 w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Ropczyc

Uchwała Nr VIII/63/15 z 27.04.2015 w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Ropczyc

Uchwała Nr VII/62/15 z 30.03.2015 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce

Uchwała Nr VII/61/15 z 30.03.2015 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu Gminy Ropczyce na koniec 2015 roku

Uchwała Nr VII/60/15 z 30.03.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2015 rok

Uchwała Nr VII/59/15 z 30.03.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2015 rok

Uchwała Nr VII/58/15 z 30.03.2015 w sprawie udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

Uchwała Nr VII/57/15 z 30.03.2015 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (lipa Sybirak)

Uchwała Nr VII/56/15 z 30.03.2015 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (lipa Beata)

Uchwała Nr VII/55/15 z 30.03.2015 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Ropczyce

Uchwała Nr VII/54/15 z 30.03.2015 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania schronienia w ośrodkach wsparcia osobom i rodzinom tego pozbawionym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Ropczyce

Uchwała Nr VII/53/15 z 30.03.2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Ropczycach na 2015 r.

Uchwała Nr V/52/15 z 23.02.15 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy

Uchwała Nr V/51/15 z 23.02.15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2015 rok

Uchwała Nr V/50/15 z 23.02.15 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Ropczycach(ARRIVA)

Uchwała Nr V/49/15 z 23.02.15 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Ropczycach, działka 3004

Uchwała Nr V/48/15 z 23.02.15 w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Gnojnicy Dolnej oraz Gimnazjum w Gnojnicy Dolnej imienia św. Maksymiliana Kolbe

Uchwała Nr V/47/15 z 23.02.15 w sprawie przekazania prowadzenia Publicznej Szkoły w Brzezówce osobie prawnej

Uchwała Nr V/46/15 z 23.02.15 w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ropczyce

Uchwała Nr V/45/15 z 23.02.15 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Uchwała Nr V/44/15 z 23.02.15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr V/43/15 z 23.02.15 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe

Uchwała Nr V/42/15 z 23.02.15 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ropczyce w 2015 roku

Uchwała Nr IV/41/15 z 26.01.15 w sprawie zmiany własnej uchwały Nr III/16/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie dopłaty dla grupy odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Uchwała Nr IV/40/15 z 26.01.15 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Ropczyce

Uchwała Nr IV/39/15 z 26.01.15 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Ropczyc

Uchwała Nr IV/38/15 z 26.01.15 w sprawie zryczałtowanej diety przewodniczącego Rady Miejskiej w Ropczycach

Uchwała Nr IV/37/15 z 26.01.15 w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Ropczycach

Uchwała Nr IV/36/15 z 26.01.15 w sprawie upoważnienia Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ropczycach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Uchwała Nr IV/35/15 z 26.01.15 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Gnojnicy

Uchwała Nr IV/34/15 z 26.01.15 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ropczyce na rok 2015

Uchwała Nr IV/33/15 z 26.01.15 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ropczyce na 2015 r.

Uchwała Nr IV/32/15 z 26.01.15 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce

Uchwała Nr IV/31/15 z 26.01.15 w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2015 rok

Uchwała Nr IV/30/15 z 26.01.15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr IV/29/15 z 26.01.15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr IV/28/15 z 26.01.15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

Uchwała Nr III/27/14 z 30.12.14 w sprawie uchylenia uchwały Nr LVI/593/14 Rady Miejskiej w Ropczycach w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu Gminy Ropczyce na koniec 2014 roku

Uchwała Nr III/26/14 z 30.12.14 w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/592/14 Rady Miejskiej w Ropczycach w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok

Uchwała Nr III/25/14 z 30.12.14 w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/591/14 Rady Miejskiej z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

Uchwała Nr III/24/14 z 30.12.14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok

Uchwała Nr III/23/14 z 30.12.14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok

Uchwała Nr III/22/14 z 30.12.14 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce

Uchwała Nr III/21/14 z 30.12.14 w sprawie zmiany zakresu wykonywania Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych

Uchwała Nr III/20/14 z 30.12.14 w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIX/535/14 Rady Miejskiej w Ropczycach w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

Uchwała Nr III/19/14 z 30.12.14 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Ropczyce

Uchwała Nr III/18/14 z 30.12.14 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr III/17/14 z 30.12.14 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

Uchwała Nr III/16/14 z 30.12.14 w sprawie dopłaty dla grupy odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Uchwała Nr II/15/14 z 5.12.14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok

Uchwała Nr II/14/14 z 5.12.14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok

Uchwała Nr II/13/14 z 5.12.14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. rolnictwa, ochrony środowiska i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

Uchwała Nr II/12/14 z 5.12.14 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji ds. rolnictwa, ochrony środowiska i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

Uchwała Nr II/11/14 z 5.12.14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. zdrowia i porządku publicznego

Uchwała Nr II/10/14 z 5.12.14 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji ds. zdrowia i porządku publicznego

Uchwała Nr II/9/14 z 5.12.14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. oświaty, kultury i sportu

Uchwała Nr II/8/14 z 5.12.14 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji ds. oświaty, kultury i sportu

Uchwała Nr II/7/14 z 5.12.14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju gospodarczego

Uchwała Nr II/6/14 z 5.12.14 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju gospodarczego

Uchwała Nr II/5/14 z 5.12.14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr II/4/14 z 5.12.14 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr I/3/14 z 27.11.14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

Uchwała Nr I/2/14 z 27.11.14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

Uchwała Nr I/1/14 z 27.11.14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ropczycach

Uchwała Nr LX/646/14 z 12.11.14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok

Uchwała Nr LX/645/14 z 12.11.14 w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Niedźwiadzie Dolnej imienia Baśni Polskiej

Uchwała Nr LX/644/14 z 12.11.14 w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej w Ropczycach” w ramach Funduszu Spójności

Uchwała Nr LX/643/14 z 12.11.14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Niedźwiada

Uchwała Nr LIX/642/14 z 30.10.14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok

Uchwała Nr LIX/641/14 z 30.10.14 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

Uchwała Nr LIX/640/14 z 30.10.14 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

Uchwała Nr LIX/639/14 z 30.10.14 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

Uchwała Nr LIX/638/14 z 30.10.14 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

Uchwała Nr LIX/637/14 z 30.10.14 w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/484/13 Rady Miejskiej

Uchwała Nr LIX/636/14 z 30.10.14 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Ropczyce

Uchwała Nr LIX/635/14 z 30.10.14 w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr LIX/634/14 z 30.10.14 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Ropczycach, działka 223/2

Uchwała Nr LIX/633/14 z 30.10.14 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r.

Uchwała Nr LIX/632/14 z 30.10.14 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 rok

Uchwała Nr LIX/631/14 z 30.10.14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok

Uchwała Nr LIX/630/14 z 30.10.14 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015

Uchwała Nr LIX/629/14 z 30.10.14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok

Uchwała Nr LIX/628/14 z 30.10.14 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Ropczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Uchwała Nr LIX/627/14 z 30.10.14 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr X/90/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ropczycach

Uchwała Nr LVIII/626/14 z 26.09.14 w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego minimalizowania zagrożeń powodowanych przez zwierzynę leśną

Uchwała Nr LVIII/625/14 z 26.09.14 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

Uchwała Nr LVIII/624/14 z 26.09.14 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce

Uchwała Nr LVIII/623/14 z 26.09.14 w sprawie zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego

Uchwała Nr LVIII/622/14 z 26.09.14 w sprawie zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego

Uchwała Nr LVIII/620/14 z 26.09.14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok

Uchwała Nr LVIII/621/14 z 26.09.14 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu Gminy Ropczyce na koniec 2014 roku

Uchwała Nr LVIII/619/14 z 26.09.14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok

Uchwała Nr LVIII/618/14 z 26.09.14 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

Uchwała Nr LVIII/617/14 z 26.09.14 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ropczyce

Uchwała Nr LVIII/616/14 z 26.09.14 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Postaw na doświadczenie w ramach Programu operacyjnego Kapitał ludzki

Uchwała Nr LVIII/615/14 z 26.09.14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/239/2004 r. Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

Uchwała Nr LVIII/614/14 z 26.09.14 w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Uchwała Nr LVIII/613/14 z 26.09.14 w sprawie wniesienia aportu do spółki TBS

Uchwała Nr LVIII/612/14 z 26.09.14 w sprawie zaliczenia drogi gminnej położonej w Gnojnicy Woli do kategorii dróg gminnych publicznych

Uchwała Nr LVII/611/14 z 29.08.14 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

Uchwała Nr LVII/610/14 z 29.08.14 w sprawie uchylenia uchwały Nr LIII/584/14 Rady Miejskiej w Ropczycach w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

Uchwała Nr LVII/609/14 z 29.08.14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok

Uchwała Nr LVII/608/14 z 29.08.14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok

Uchwała Nr LVII/607/14 z 29.08.14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok

Uchwała LVII/606/14 z 29.08.14 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce

Uchwała Nr LVII/605/14 z 29.08.14 w sprawie zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego

Uchwała Nr LVII/604/14 z 29.08.14 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Ropczyce

Uchwała Nr LVII/603/14 z 29.08.14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu, nieruchomości położonej w Ropczycach-Pietrzejowej

Uchwała Nr LVII/602/14 z 29.08.14 w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 10/3/2010 terenu zabudowy usługowej, produkcyjnej, mieszkaniowej oraz komunikacji w Ropczycach

Uchwała Nr LVII/601/14 z 29.08.14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/312/12 z 30 listopada 2012 w sprawie podziału gminy Ropczyce na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr LVI/600/14 z 28.07.14 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu Gminy Ropczyce na koniec 2014 roku

Uchwała Nr LVI/599/14 z 28.07.14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok

Uchwała Nr LVI/598/14 z 28.07.14 w sprawie zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego

Uchwała Nr LVI/597/14 z 28.07.14 w sprawie zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego

Uchwała Nr LVI/596/14 z 28.07.14 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w związku z podjętą uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 12/1/2013 ...

Uchwała Nr LVI/595/14 z 28.07.14 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce

Uchwała Nr LVI/594/14 z 28.07.14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok

Uchwała Nr LVI/593/14 z 28.07.14 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu Gminy Ropczyce na koniec 2014 roku

Uchwała Nr LVI/592/14 z 28.07.14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok

Uchwała Nr LVI/591/14 z 28.07.14 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na lata 2015

Uchwała Nr LVI/590/14 z 28.07.14 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr LVI/589/14 z 28.07.14 w sprawie jednolitego tekstu uchwały Nr XXX/385/09 z 2 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego ...

Uchwała Nr LVI/588/14 z 28.07.14 w sprawie dopłaty dla grupy odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Uchwała Nr LVI/587/14 z 28.07.14 w sprawie zmian w podziale gminy Ropczyce na okręgi wyborcze

Uchwała Nr LV/586/14 z 11.06.14 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ropczyc

Uchwała Nr LV/585/14 z 11.06.14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2013 rok

Uchwała Nr LIII/584/14 z 30.05.14 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

Uchwała Nr LIII/583/14 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce

Uchwała Nr LIII/582/14 z 30.05.14 w sprawie zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego

Uchwała Nr LIII/581/14 z 30.05.14 w sprawie zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego

Uchwała Nr LIII/580/14 z 30.05.14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok

Uchwała Nr LIII/579/14 z 30.05.14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok

Uchwała Nr LIII/578/14 z 30.05.14 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego w celu podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach

Uchwała Nr LIII/577/14 z 30.05.14 w sprawie przejęcia od Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego zadania zarządzania drogą powiatową

Uchwała Nr LIII/576/14 z 30.05.14 w sprawie przejęcia od Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego zadania zarządzania drogą powiatową

Uchwała Nr LIII/575/14 z 30.05.14 w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr LII/561/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Sędziszów Małopolski porozumienia w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zam

Uchwała Nr LIII/574/14 z 30.05.14 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Małej, działka 2529

Uchwała Nr LIII/573/14 z 30.05.14 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Lubzinie, działka 558/2

Uchwała Nr LIII/572/14 z 30.05.14 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Ropczycach, działki 227/2, 227/4, 2233/4, 2233/5

Uchwała Nr LIII/571/14 z 30.05.14 w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 9/2/2010 w Ropczycach przy ulicy Mickiewicza kompleks sportowy, uchwalonego Uchwałą Nr XLIX/570/10 z dnia 28 maja 2010 roku

Uchwała Nr LII/570/14 z 30.04.14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok

Uchwała Nr LII/569/14 z 30.04.14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok

Uchwała Nr LII/568/14 z 30.04.14 w sprawie przejęcia od Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi

Uchwała Nr LII/567/14 z 30.04.14 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej garażem

Uchwała Nr LII/566/14 z 30.04.14 w sprawie zmiany uchwały własnej nr XXXVI/394/13 z dnia 11 marca 2013 r.

Uchwała Nr LII/565/14 z 30.04.14 w sprawie przystąpienia do IV. zmiany studium uwarunkowań

Uchwała Nr LII/564/14 z 30.04.14 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 8/1/2010 w Ropczycach przy ul. Przemysłowej

Uchwała Nr LII/563/14 z 30.04.14 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 10/3/2010 terenu zabudowy usługowej, produkcyjnej, mieszkaniowej oraz komunikacji w Ropczycach

Uchwała Nr LII/562/14 z 30.04.14 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ropczyce w 2014 roku

Uchwała Nr LII/561/14 z 30.04.14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Sędziszów Małopolski porozumienia w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej

Uchwała Nr LII/560/14 z 30.04.14 w sprawie zmiany uchwały własnej nr XLVI/495/13 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/385/09 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie regulaminu okre

Uchwała Nr LII/559/14 z 30.04.14 w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Ropczyc

Uchwała Nr LII/558/14 z 30.04.14 w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Ropczyc

Uchwała Nr LII/557/14 z 30.04.14 w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Ropczyc

Uchwała Nr LII/556/14 z 30.04.14 w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Ropczyc

Uchwała Nr LI/555/14 z 28.03.14 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Ropczycach, działki 3083,3084

Uchwała Nr LI/554/14 z 28.03.14 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr LI/553/14 z 28.03.14 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce

Uchwała Nr LI/552/14 z 28.03.14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok

Uchwała Nr LI/551/14 z 28.03.14 w sprawie zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego

Uchwała Nr LI/550/14 z 28.03.14 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2014 roku

Uchwała Nr LI/549/14 z 28.03.14 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego

Uchwała Nr LI/548/14 z 28.03.14 w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ropczyce na lata 2014-2029”

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ropczyce na lata 2014-2029

Uchwała Nr LI/547/14 z 28.03.14 w sprawie współdziałania przy realizacji projektu partnerskiego pt. „Partnerstwo Dębickiego Obszaru Funkcjonalnego na rzecz zrównoważonego rozwoju”

Uchwała Nr LI/546/14 z 28.03.14 w sprawie określenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Uchwała Nr LI/545/14 z 28.03.14 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXX/315/12 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Ropczyce

załącznik do uchwały LI/544/14

Uchwała Nr LI/544/14 z 28.03.14 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Ropczyce na lata 2014-2020”

Uchwała Nr LI/543/14 z 28.03.14 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Ropczycach na 2014 r.

Uchwała Nr LI/542/14 z 28.03.14 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Uchwała Nr LI/541/14 z 28.03.14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu, nieruchomości położonej w Ropczycach-Pietrzejowej

Uchwała Nr LI/540/14 z 28.03.14 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Ropczycach, działka 517/3

Uchwała Nr LI/539/14 z 28.03.14 w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie przywrócenia samodzielności Sądu Rejonowego w Ropczycach w świetle zatwierdzonej przez parlament nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych

Uchwała Nr L/538/14 z 4 marca2014 r. w sprawie dotyczącej nadania terenowi położonemu w Ropczycach nazwy „Osiedle Józefa Mehoffera”

Uchwała Nr L/537/14 z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie nadania Centrum Kultury w Ropczycach imienia Józefa Mehoffera

Uchwała Nr XLIX/536/14 z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok

Uchwała nr XLIX/535/14 z 28 lutego 2014r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

Uchwała Nr XLIX/534/14 z 28 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 r.

Uchwała Nr XLIX/533/14 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie odpowiedzi na skargę P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr XLIX/532/14 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schron

Uchwała Nr XLIX/531/14 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wniesienia aportu do spółki TBS

Uchwała Nr XLIX/530/14 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla RCSiR w Ropczycach, działka 1682

Uchwała Nr XLIX/529/14 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla RCSiR w Ropczycach, działka 452/17

Uchwała Nr XLIX/528/14 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Ropczycach, działka 666/2

Uchwała Nr XLIX/527/14 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Ropczycach, działka 986/17

Uchwała Nr XLIX/526/14 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Ropczycach, działka 986/18

Uchwała Nr XLIX/525/14 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Ropczycach, działka 917/5

Uchwała Nr XLIX/524/14 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Ropczycach-Witkowicach, działka 912/1

Uchwała Nr XLIX/523/14 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Gnojnicy, działka 3034/1

Uchwała Nr XLIX/522/14 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Sędziszów Małopolski i Gminą Ropczyce w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XLIX/521/14 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXIX/415/13 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządza

Uchwała Nr XLIX/520/14 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr XLVIII/519/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na terenie Gminy Ropczyce

Uchwała Nr XLVIII/518/14 z 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok

Uchwała Nr XLVIII/517/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/484/13 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pu

Uchwała Nr XLVIII/516/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/460/13 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 7 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia oraz zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu pt.: „Maluch

Uchwała Nr XLVIII/515/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/459/13 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 7 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia oraz zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu pt.: „Dobry

Uchwała Nr XLVIII/514/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/458/13 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 7 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia oraz zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu pt.: „Dobry

Uchwała Nr XLVIII/513/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wydania opinii do propozycji planu aglomeracji Ropczyce-Paszczyna przedłożonego przez Marszałka Województwa Podkarpackiego

Uchwała Nr XLVIII/512/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Ropczycach, działka 1833

Uchwała Nr XLVIII/511/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Ropczycach-Witkowicach, działka 508/1

Uchwała Nr XLVIII/ 510 /14 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Ropczycach-Witkowicach, działka 880/13

Uchwała Nr XLVIII/509/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie darowizny lokalu użytkowego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Ropczyce-Granice

Uchwała Nr XLVIII/508/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XLII/450/13 w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej odcinka drogi gminnej

Uchwała Nr XLVIII/507/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXX/325/12 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych Gminy Ropczyce

Uchwała Nr XLVIII/506/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany własnej uchwały Nr III/17/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z obiektów Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji

Uchwała Nr XLVIII/505/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/73/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Rop

Uchwała Nr XLVIII/504/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/315/12 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Ropczyce

Uchwała Nr XLVIII/503/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakres

Uchwała Nr XLVII/501/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce

Uchwała Nr XLVII/500/13 z 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2013 rok

Uchwała Nr XLVII/499/13 z 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2013 rok

Uchwała Nr XLVI/498/13 z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Ropczyce

Uchwała Nr XLVI/497/13 z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2013 rok

Uchwała Nr XLVI/496/13 z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2013 rok

Uchwała Nr XLVI/495/13 z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/385/09 Rady Miejskiej

Uchwała Nr XLVI/494/13 z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLV/482/13 Rady Miejskiej

Uchwała Nr XLVI/493/13 z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zajęcia stanowiska w odniesieniu do procedowanej

Uchwała Nr XLVI/492/13 z dnia 23 grudnia 2013 r. o scaleniu i podziale nieruchomości

Uchwała Nr XLVI/491/13 z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Ropczycach, działka 394

Uchwała Nr XLVI/490/13 z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów

Uchwała Nr XLVI/489/13 z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Uchwała Nr XLVI/ 488 /13 z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ropczyce na 2014 r

Uchwała Nr XLVI/487/13 z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ropczyce

Uchwała Nr XLVI/485/13 z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XLVI/484/13 z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XLVI/483/13 z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-

Uchwała Nr XLV/482/13 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia oraz zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu.: „Równe szanse edukacyjne

Uchwała Nr XLV/481/13 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu Gminy Ropczyce na koniec 2013 roku

Uchwała Nr XLV/480/13 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/421/13 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2013 r.

Uchwała Nr XLV/479/13 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań

Uchwała Nr XLV/478/13 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Ropczyce

Uchwała Nr XLV/477/13 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce

Uchwała Nr XLV/476/13 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego

Uchwała Nr XLV/475/13 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2013 rok

Uchwała Nr XLV/ 474 /13 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2013 rok

Uchwała Nr XLV/ 473 /13 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Programu „Karta Rodziny Wielodzietnej 3+” na terenie Gminy Ropczyce

Uchwała Nr XLV/ 472 /13 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie darowizny lokalu użytkowego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Ropczyce-Granice

Uchwała Nr XLV/ 471 /13 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie darowizny nieruchomości gruntowej (drogi) położonej w Lubzinie na rzecz Skarbu Państwa

Uchwała Nr XLV/470/13 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Ropczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

Uchwała Nr XLIV/469/13 w sprawie przejęcia od Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi

Uchwała Nr XLIV/468/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2013 rok

Uchwała Nr XLIV/467/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2013 rok

Uchwała Nr XLIV/466/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok

Uchwała Nr XLIV/465/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014

Uchwała Nr XLIV/464/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014 rok

Uchwała Nr XLIV/463/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

Uchwała Nr XLIV/462/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na których zamiesz

Uchwała Nr XLIII/461/13 z dnia 7 października 2013 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Ropczycach.

Uchwała Nr XLIII/460/13 z dnia 7 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia oraz zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu pt.: „Maluch w przedszkolu” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1. Poddziałania 9.1.1, Programu Operacyjne

Uchwała Nr XLIII/459/13 z dnia 7 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia oraz zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu pt.: „Dobry start w edukację” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1. Poddziałania 9.1.1, Programu Operacy

Uchwała Nr XLIII/458/13 z dnia 7 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia oraz zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu pt.: „Dobry start w edukację – wsparcie istniejących przedszkoli w Gminie Ropczyce” w ramach Priorytetu I

Uchwała Nr XLIII/457/13 z dnia 7 października 2013 r. w sprawie przystąpienia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Nr 1 w Ropczycach do projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX, Działanie

Uchwała Nr XLIII/456/13 z dnia 7 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/415/13 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gm

Uchwała Nr XLIII/455/13 z dnia 7 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych do celu zmiany granic miasta Ropczyce.

Uchwała Nr XLIII/454/13 z dnia 7 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Ropczyce porozumienia o współpracy z gminami tworzącymi Dębicko-Ropczycki Obszar Funkcjonalny w zakresie opracowania i wdrażania Strategii Ro

 

Opublikowane przez: Elżbieta Klimek | Data wprowadzenia: 2013-10-21 10:09:22 | Data modyfikacji: 2013-10-22 08:54:19.
Data wprowadzenia: 2013-10-21 10:09:22
Data modyfikacji: 2013-10-22 08:54:19
Opublikowane przez: Elżbieta Klimek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:

ul.

Burmistrz
Kontakt:
Tel:
Fax:
e-mail: