Prawo miejscowe

Prawo miejscowe

Zbiór aktów prawa miejscowego Rady Miejskiej w
Ropczycach

Uchwała Nr XLI/394/17 z 14.08.17 w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Ropczyce - Dz.Urz.Woj.Podk. z 1.09.17 poz. 2914

Uchwała Nr XLI/391/17 z 14.08.17 w sprawie zmiany nazwy ulicy - Dz.Urz.Woj.Podk. z 31.08.17 poz. 2907

Uchwała Nr XLI/390/17 z 14.08.17 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w R... Nr XX/200/16 z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat ... – Dz.Urz.Woj. Podk. z 21.08.17 poz. 2855

Uchwała Nr XL/388/17 z 30.06.17 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/385/09 r. ... w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków ... - Dz.Urz.Woj.Podk. z 3.08.17 poz. 2744

Uchwała nr XXXVII/344/17 z 28.04.17 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej - Dz.Urz.Woj.Podk.z 24.05.17 poz.2072

Uchwała Nr XXXVI/337/17 z 31.03.17 w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Ropczyce do nowego ustroju szkolnego - Dz.Urz.Woj.Podk.z 19.04.17 poz.1593

Uchwała Nr XXXVI/337/17 z 31.03.17 w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Ropczyce do nowego ustroju szkolnego - załączniki 1, 2, 3 - Dz.Urz.Woj.Podk.z 19.04.17 poz.1593

Uchwała Nr XXXVI/333/17 z 31.03.17 - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ropczyce w 2017 roku - Dz.Urz.Woj.Podk.z 7.04.17 poz.1374

Uchwała Nr XXXV/325/17 z27.02.17-w sprawie:zmiany uchwały nrV/45/15 Rady Miejskiej w Ropczycach z 23 lutego2015r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ...-Dz.Urz.Woj.Podk.z23.03.17poz.1163

Uchwała Nr XXXV/324/17z27.02.17-w sprawie: ustalenia kryteriów rektrutacji wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz ustalenia dokumentów nieżbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu ..... -Dz.Urz.Woj.Podk.z 23.03.17 poz.1162

Uchwała Nr XXXIV/316/17 z 27.01.17 w sprawie nadania nazwy ulicy - Dz.Urz.Woj.Podkarp. z 8.02.17 poz. 507

Uchwała Nr XXXIV/315/17 z 27.01.17 w sprawie zmian w Statucie gminy Ropczyce – Dz.Urz.Woj.Podkarp. z 2.02.17 poz. 448

Uchwała Nr XXXII/ 310 /16 z 19.12.16 w sprawie określenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - Dz.Urz.Woj.Podkarp. z 12.01.17 poz. 147

Uchwała Nr XXXII/306/16 z19.12.16-w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, oraz innych form wychowania przedszkolnego ... - Dz.Urz.Woj.Pokarp. z 3.01.17 poz. 23

Uchwała Nr XXXI/291/16 z 25.11.16 ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Podkarp. z 5.12.16 poz. 3760 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXXI/290/16 z 25.11.16 ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Podkarp. z 5.12.16 poz. 3759 - metoda ustalenia oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańy

Uchwała NrXXXI/288/16 z 25.11.16 ogłosz. w Dz.Urz.Woj.Podkarp. z 30.11.16 poz. 3691 - upoważnienie Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z.o.o. z siedzibą w Ropczycach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Uchwała Nr XXX/284/16 z 28.10.16 ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Podkarp. z 16.11.16 poz. 3512 - w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r.

Uchwała Nr XXX/283/16 z 28.10.16 ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Podkarp. z 16.11.16 poz. 3511-obniżenie średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017

Uchwała Nr XXX/282/16 z 28.10.16 ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Podarp. z 16.11.16 poz. 3510 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok

Uchwała Nr XXX/281/16 z 28.10.16 ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Podkarp. z 17.11.16 poz. 3528 - w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017 rok

Uchwała Nr XXX/280/16 z 28.10.16 ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Pdkarp. z 16.11.2016 poz. 3509 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

Uchwała Nr XXIX/262/16 z 30.09.16 ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Podkarp. z 7.10.2016 poz.3218 - określenie przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ropczyce i zasad korzystania z tych obiektów

Uchwała Nr XXIX/261/16 z 30.09.16 ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Podkarp. z 3.11.2016 poz.3383 - zmiana uchwały VI/51/11 z 25.02.11 w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne z wyłączeniem zaburzeń psychicznych

Uchwała Nr XXIX/260/16 z 30.09.16 ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Podkarp. z 7.10.2016 poz. 3217 - w sprawie powołania Ropczyckiej Rady Seniorów i nadania jej statutu

Uchwała Nr XXIX/255/16 z 30.09.16 ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Podkarp. z 26.10.2016 poz. 3336 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/239/2004 Rady Miejskiej w R-cach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ...

Uchwała Nr XXVIII/241/16 z 29.08.16 ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Podkarp.z 5.09.2016 poz.2947 - zmiana uchwały Nr XX/200/2016 z 26.02.2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania

Uchwała Nr XXVI/232/16 z 1.07.16 ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Podkarp. z 11.07.2016 poz. 2245 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXVI/229/16 z 1.07.16 ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Podkarp. z 12.07.2016 poz. 2310 w sprawie uchwalenia polityki mieszkaniowej Gminy Ropczyce na lata 2016-2022 wraz z programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ropczyce

Uchwała Nr XXVI/228/16 z 1.07.16 ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Podkarp. z 21.07.2016 poz. 2588 w sprawie: zaliczenia ulicy Zielonej do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XXII/207/16 z 24.03.16 ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Podkarp. z 7.04.2016 poz. 1257 w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej odcinka drogi gminnej

Uchwała Nr XXII/203/16 z 24.03.16 ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Podkarp. z 7.04.2016 poz. 1256 w sprawie nadania nazwy ulicy, drodze łączącej ul. Rzeszowską (drogę krajową nr 94) przy Krzyżu Milenijnym z ul. Kolonia

Uchwała Nr XX/200/16 z 26.02.16 ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Podkarp. z 8.03.16 poz. 912-ustalenie strefy płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania

Uchwała Nr XX/194/16 z 26.02.16 ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Podkarp. z 8.03.16 poz. 911-regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ropczyce

Uchwała Nr XX/191/16 z 26.02.16 ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Podkarp. z 8.03.16 poz. 910-określenie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XX/189/16 z 26.02.16 ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Podkarp. z 8.03.16 poz. 909-przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ropczyce w 2016 roku

Uchwała Nr XX/187/16 z 26.02.16 – obwieszczenie ogłoszone w Dz.Urz.Woj.Podkarp. z 8.03.16 poz. 922-w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Witkowice

Uchwała Nr XIX/180/16 z 29.01.2016 ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Podkarp. z 11.02.16 poz.575 - zmiana własnej uchwały XVI/148/15 z 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

Uchwała Nr XVII/173/15 z 21.12.2015 ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Podkarp. z 23.12.15 poz. 4531- zmiana uchwały XVI/153/15 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

Uchwała Nr XVII/172/15 z 21.12.2015 ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Podkarp. z 23.12.15 poz. 4530 - określenie wzoru formularza informacji obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Uchwała Nr XVII/171/15 z 21.12.2015 ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Podkarp. z 23.12.15 poz. 4529 - określenie wzorów formularzy deklaracji obowiązujących w zakresie podatku leśnego

Uchwała Nr XVII/170/15 z 21.12.2015 ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Podkarp. z 23.12.15 poz. 4528 - określenie wzorów formularzy deklaracji obowiązujących w zakresie podatku rolnego

Uchwała Nr XVII/169/15 z 21.12.2015 ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Podkarp. z 23.12.15 poz. 4527 - określenie wzorów formularzy deklaracji obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XVI/153/15 z 27.11.2015 ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Podkarp. z 7.12.15 poz. 3812 - wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

Uchwała Nr XVI/150/15 z 27.11.2015 ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Podkarp. z 7.12.15 poz.3811 - wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz tryb składania elektronicznego

Uchwała Nr XVI/149/15 z 27.11.2015 ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Podkarp. z 7.12.15 poz.3810- metoda ustalenia opłaty oraz określenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

Uchwała Nr XVI/148/15 z 27.11.2015 ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Podkarp. z 7.12.15 poz. 3809 - wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

Uchwała Nr XVI/146/15 z 27.11.2015 ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Podkarp. z 5.01.16 poz. 51 - opłata za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Ropczyce

Uchwała Nr XVI/145/15 z 27.11.2015 ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Podkarp. z 18.12.15 poz. 4447 - udzielanie i rozliczanie dotacji dla szkół, przedszkoli, oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Ropczyce i zakres kontroli

Uchwała Nr XV/139/15 z 30.10.2015 ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Podkarp. z 10.12.15 poz. 4080 - wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

Uchwała Nr XV/138/15 z 30.10.15 ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Podkarp. z 26.11.15 poz. 3257 - obniżenie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r.

Uchwała Nr XV/137/15 z 30.10.15 ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Podkarp. z 26.11.15 poz. 3256 - obniżenie średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016

Uchwała Nr XV/136/15 z 30.10.15 ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Podkarp. z 26.11.15 poz. 3255 - zwolnienia w podatku od nieruchomości na 2016 rok

Uchwała Nr XV/135/15 z 30.10.15 ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Podkarp.z 26.11.15 poz. 3254 - określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

Uchwała Nr XV/132/15 z 30.10.15 ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Podkarp.z 10.11.15 poz. 3138 - ustalenie stawek opłat za korzystanie z przystanków i dworców komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ropczyce

Uchwała Nr XV/130/15 z 30.10.15 ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Podkarp. z 10.11.15 poz.3137- zmiana uchwały III/16/10 z 30 grudnia 2010 r. w sprawie wsparcia finansowego zadania własnego Gminy Ropczyce w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Uchwała Nr XIV/117/15 z 28.09.15 ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Podkarp. z 20.10.15 poz. 2956 - zmiana uchwały Nr XXV/239/2004 z 29 grudnia 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia

załącznik 3 do uchwały nr XIII/111/15

załącznik 2 do uchwały nr XIII/111/15

załącznik 1 do uchwały nr XIII/111/15

Uchwała Nr XIII/111/15 z 28.08.15 ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Podkarp. z 29.09.15 poz.2760 - zaliczenie dróg gminnych do kategorii dróg gminnych publicznych

Uchwała Nr XIII/109/15 z 28.08.15 ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Podkarp.z 10.09.15 poz. 2613 - tygodniowy wymiar godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze

Uchwała Nr XII/97/15 z 27.07.15 - ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Podkarp. z 3.09.15 poz. 2533 zmiana uchwały własnej Nr XL/489/06 z 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Witkowice

Uchwała Nr XII/96/15 z 27.07.15 - ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Podkarp. z 11.08.15 poz. 2413 - zmiana uchwały Nr XXX/312/12 z 30.11.12 - podział gminy Ropczyce na stałe obwody głosowania, ustalenie ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji

Uchwała Nr XII/95/15 z 27.07.15 - ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Podkarp. z 19.08.15 poz. 2467 - zmiana uchwały Nr XXVII/267/12 z 28.09.12 - podział gminy Ropczyce na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych

załącznik do uchwały nr XI/88/15 z 26.06.2015

Uchwała Nr XI/88/15 z 26.06.2015 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. Podkarp. z 24.07.15 poz. 2248 - nadanie nazwy ulicy, drodze łączącej ul. Przemysłową w Ropczycach z drogą krajową nr 94 w Brzezówce

Uchwała Nr X/73/15 z 29.05.2015 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. Podkarp. z 9.07.15 poz. 2083 - nadanie nazwy ulicy, drodze łączącej ul. Mickiewicza w Ropczycach z Gnojnicą

Uchwała Nr VIII/67/15 z 27.04.2015 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. Podkarp. z 22.05.15 poz. 1666 -zmiana nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 8/1/2010 w Ropczycach przy ulicy Przemysłowej

Uchwała Nr VII/57/15 z 30.03.2015 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. Podkarp. z 13.04.15 poz. 1222 - ustanowienie pomnika przyrody (lipa Sybirak)

Uchwała Nr VII/56/15 z 30.03.2015 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. Podkarp.z 13.04.15 poz. 1221 - ustanowienie pomnika przyrody (lipa Beata)

Uchwała Nr VII/55/15 z 30.03.2015 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. Podkarp. z 5.05.15 poz. 1466 - ustalenie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Ropczyce

Uchwała Nr VII/54/15 z 30.03.2015 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. Podkarp. z 5.05.15 poz. 1465 - szczegółowe zasady udzielania schronienia w ośrodkach wsparcia osobom i rodzinom, zasady odpłatności i wnoszenia jej

Uchwała Nr V/46/15 z 23.02.15 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj.Podkarp. z 16.03.15 poz. 816 - kryteria rekrutacyjne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę R-ce

Uchwała Nr V/45/15 z 23.02.15 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj.Podkarp.z 16.03.15 poz.815 - określenie rodzajów świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Uchwała Nr V/43/15 z 23.02.15 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj.Podkarp. z 31.03.15 poz.1031- określenie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe

Uchwała Nr V/42/15 z 23.02.15 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj.Podkarp.z 4.03.15 poz. 563-program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ropczyce w 2015 roku

Uchwała Nr IV/40/15 z 26.01.15 ogłoszona w Dzien. Urzędowym Woj.Podkarp.z 30.01.15 poz. 236-udzielanie i rozliczanie dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wych. przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina R-ce

Uchwała Nr III/17/14 z 30.12.14 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj.Podkarp.z 16.01.15 poz.125 - metoda ustalenia opłaty oraz określenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkanych

Uchwała Nr III/18/14 z 30.12.14 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj.Podkarp. z 13.01.15 poz. 83 - określenie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania

Uchwała Nr LIX/633/14 z 30.10.14 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 4.12.14 poz.3303 - obniżenie średniej ceny sprzedaży drewna, według średniej uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r.

Uchwała Nr LIX/632/14 z 30.10.14 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 21.11.14 poz.3036 - zwolnienia w podatku od nieruchmości na 2015 rok

Uchwała Nr LIX/631/14 z 30.10.14 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 21.11.14 poz.3035 - określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok

Uchwała Nr LIX/630/14 z 30.10.14 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 21.11.14 poz.3034 - obniżenie średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015

Uchwała Nr LVIII/617/14 z 26.09.14 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 3.10.14 poz. 2560 - regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ropczyce

Uchwała Nr LVIII/615/14 z 26.09.14 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 10.10.14 poz. 2631 - zmiana kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze

Uchwała Nr LVIII/612/14 z 26.09.14 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 29.09.14 poz. 2527 - zaliczenie drogi gminnej położonej w Gnojnicy Woli do kategorii dróg gminnych publicznych

Uchwała Nr LVII/601/14 z 29.08.14 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 9.09.14 poz.2418 - zmiana podziału gminy na obwody głosowania, ich granic oraz numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr LVI/587/14 z 28.07.14 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 13.08.14 poz. 2248 - zmiana w podziale gminy Ropczyce na okręgi wyborcze

Obwieszczenie z 28.07.14 ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 29.07.14 poz. 2140 – tekst jednolity uchwały w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego

Uchwała Nr LIII/571/14 z 30.05.14 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 2.07.14 poz. 1893 - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego z 28 maja 2010, nr 9/2/2010 ul.Mickiewicza kompleks sportowy

Uchwała Nr LII/562/14 z 30.04.14 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 14.05.14 poz. 1523 – program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ropczyce w 2014 roku.

Uchwała Nr LII/560/14 z 30.04.14 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 30.05.14 poz. 1656 – zmiana uchwały XLVI/495/13 zmieniającej uchwałę XXX/385/09 regulamin przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia.

Obwieszczenie z 28.03.14 ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 1.04.14 poz. 1119 – tekst jednolity uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Ropczyce.

Uchwała Nr LI/546/14 z 28.03.14 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 25.04.14 poz. 1395 – określenie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Obwieszczenie z 28.02.14 ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 11.03.14 poz. 936 – tekst jednolity uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych …

Uchwała Nr XLIX/532/14 z 28.02.14 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 11.03.14 poz. 921- wymagania do działalności: ochrona przed bezdomnymi zwierzętami, schroniska, grzebowiska, spalarnie zwłok zwierząt.

Uchwała Nr XLVIII/519/14 z 29.01.14 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 13.02.14 poz. 611- dopłata dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, do opłaty za gospodarowanie odpadami.

Uchwała Nr XLVIII/505/14 z 29.01.14 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 17.02.14 poz. 653 – zmiana uchwały nr VIII/73/11 z 27 maja 2011 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne gminy Ropczyce.

Uchwała Nr XLVIII/504/14 z 29.01.14 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 11.02.14 poz. 570 – zmiana uchwały Nr XXX/315/12 z 30 listopada 2012 - ustalenie opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez gminę Ropczyce.

Uchwała Nr XLVIII/503/14 z 29.01.14 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 14.02.14 poz. 632 - podwyższenie kwot kryterium dochodowego do korzystania z pomocy programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Uchwała Nr XLVI/495/13 z 23.12.13 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 23.01.14 poz. 345 – zmiana uchwały Nr XXX/385/09 z 2 marca 2009 r. - regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego.

Uchwała Nr XLV/473/13 z 29.11.13 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 3.01.14 poz. 24 - wprowadzenie Programu „Karta Rodziny Wielodzietnej 3+” na terenie Gminy Ropczyce.

Uchwała Nr XLIV/466/13 z 31.10.13 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 20.11.13 poz. 3706 – określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.

Uchwała Nr XLIV/465/13 z 31.10.13 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 20.11.13 poz. 3705 – obniżenie ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS za okres 11 kwartałów jako podstawy do ustalenia podatku rolnego na 2014.

Uchwała Nr XLIV/464/13 z 31.10.13 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 20.11.13 poz. 3704 – zwolnienia w podatku od nieruchomości na 2014 rok.

Uchwała Nr XLIV/463/13 z 31.10.13 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 20.11.13 poz. 3703 – określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.

Uchwała Nr XLIV/462/13 z 31.10.13 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 20.11.13 poz. 3702 – metoda ustalenia opłaty oraz określenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XLIII/456/13 z 7.10.13 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 14.01.14 poz.185 – zmiana uchwały Nr XXXIX/415/13 z 27 maja 2013 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych ...

 

Opublikowane przez: Elżbieta Klimek | Data wprowadzenia: 2014-06-17 13:05:56.
Data wprowadzenia: 2014-06-17 13:05:56
Opublikowane przez: Elżbieta Klimek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:

ul.

Burmistrz
Kontakt:
Tel:
Fax:
e-mail: